Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.4.2017.

Spokojenost našich zákazníků má nejvyšší prioritu. Předpokladem pro úspěšnou spolupráci je srozumitelnost a transparentnost výrobního a obchodního dění. Z tohoto důvodu přinášíme na následujících řádcích obchodní podmínky. Jsou právním základem pro úspěšnou spolupráci s našimi zákazníky.

Informace o naší společnosti

název: Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz
IČ: 74572881
sídlo: Litovelská 3, 771 00 Olomouc
email: info@vyvolatfotky.cz
Odpovědná vedoucí: Kraváček Jakub

Společnost působí na území České republiky a veškeré smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

1. Zakázky

raváček Jakub Vyvolatfotky.cz může převzít zakázky ke zpracování pouze na základě dále uvedených obchodních podmínek. Zákazník na ně zasláním zakázky ke zpracování v plném rozsahu přistupuje. Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz převezme objednávku učiněnou zákazníkem jen pod podmínkou, že zákazník nebude mít v okamžiku objednávky vůči Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz žádné dluhy. Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz z technických důvodů až v návaznosti na uzavření smlouvy přezkoumá, zda má zákazník vůči Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz dluhy. V případě, že dluhy existují, má Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz právo zadržet zhotovené fotoprodukty až do uhrazení nedoplatku.

2. Zpracování

Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz nabízí kompletní paletu zhotovení fotografií, výrobků na fotopapír i digitálního tisku (fotodárky). Zhotovení rozměru digitálních fotografií a jejich ořezu (přizpůsobení stran ) se řídí zadáním v internetové objednávce. Pokud nebude objednávka jednoznačná, je pro zhotovení fotografií považován za sjednaný standardní formát 10x15 cm s lesklým povrchem po 1 kusu od každého snímku. Zhotovení všech ostatních produktů kromě fotografií se řídí vždy zadáním v internetové objednávce ( fotodárků, fotoobrazů ...). Ceny všech produktů a služeb jsou uvedeny vč. DPH a řídí se podle aktualizovaného ceníku, zveřejněného na našich webových stránkách www.vyvolatfotky.cz. Akční ceny platí výhradně po dobu akce a při splnění všech podmínek ke každé jednotlivé akci zvlášť vyhlášených. Abychom zabránili nejasnostem během cenových akcí, upozorňujeme na to, že akce vyhlášené firmou Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz platí pro zakázky, které budou firmě Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz v době trvání akce a platnosti mimořádných cen odeslány (odeslání internetové objednávky). Internetová objednávka je odeslána okamžikem, kdy ji zákazník tlačítkem „Objednat“ odešle ze svého nákupního košíku. Své objednávky zasílejte včas, abyste se ke konci cenových akcí vyhnuli případným výpadkům internetu, které nemůžeme ovlivnit.

3. Uzavření smlouvy

Odesláním internetové objednávky přistupuje zákazník jako objednatel na tyto obchodní podmínky. Zároveň je objednávka považována ve smyslu § 1740 a násl. občanského zákoníku za přijetí našeho návrhu na uzavření smlouvy na objednané fotozboží (fotografie / fotodárky / fotoobrazy ...), a to v takovém znění, jaké objednatel přijme zakliknutím souhlasu s nimi v nákupním košíku při odeslání internetové objednávky. Objednatel bere na vědomí, že tato smlouva je uzavřena okamžikem odeslání internetové objednávky. Objednatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy mu vzniká mimo jiné povinnost zaplatit společnosti Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz cenu za zhotovené fotoprodukty, a to ve výši dle jím přijatého návrhu smlouvy na webové nabídce, platné v době uzavření smlouvy. Dále je objednatel povinen uhradit poštovné a manipulační poplatky, a to ve výši uvedené na internetové stránce v době uzavření smlouvy (viz v aktuální ceník na internetové adrese www.vyvolatfotky.cz). Úhrada ceny včetně poštovného a manipulačních poplatků je prováděna v případě prvního pokusu o doručení na dobírku, nebo prostřednictvím kreditní karty (Visa/ MasterCard). V případě opakovaného doručování je zásilka vždy zasílána na dobírku, když v případě předchozí platby kreditní kartou odpovídá výše dobírky výši poštovného (více viz bod 4. Doba zpracování, dodací lhůta, opakované doručování). Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Doba zpracování, dodací lhůta, opakované doručování

Orientační doby zpracování všech nabízených produktů jsou uvedené v aktuálním ceníku na internetové adrese www.vyvolatfotky. Upozorňujeme na to, že doba zpracování se počítá od následujícího pracovního dne po dni přijetí objednávky. Dodací lhůtu vypočtete tak, že k vypočítané době zpracování připočtěte 1 den na doručení balíčku poštou u objednávek zaslaných online přes internet. V případě zaslání objednávky na CD/DVD (i na jakémkoli jiném nosiči).U digitálních dat, která k nám došla v poškozeném stavu se orientační doba uvedená v ceeníku prodlužuje o 2 pracovní dny. Doba zpracování je v těchto případech závislá na typu a rozsahu poškození. Ve výjimečných případech (např. revize, údržba či oprava výrobních strojů ve fotolaboratoři, prostoje způsobené čekáním na náhradní díly, nadměrný nepředpokládaný objem zakázek v rámci nejrůznějších akcí) může dojít k prodloužení uvedené orientační doby na zpracování. Výkony České pošty, s.p. (doručení balíčku) nejsme schopni ovlivnit. Opožděné dodání zásilky neopravňuje zákazníka k odmítnutí jejího převzetí ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení lhůty na zpracování. V případě, že zákazník nebude zastižen poštovním doručovatelem na adrese uvedené v objednávce, bude zásilka uložena na příslušné pobočce České pošty, s.p., po dobu 7 dnů. V případě, že si zákazník v uvedené úložní době zásilku nevyzvedne, bude zásilka vrácena společnosti Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz. Společnost Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz následně automaticky odešle zásilku na adresu uvedenou v objednávce ještě jednou. V takovém případě vzniká firmě Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz nárok na úhradu nákladů za opakované doručení zásilky, a to ve výši uvedené v aktuálním ceníku na internetové na adrese  www.vyvolatfotky.cz. Při opakovaném doručování zásilky bude celková cena zásilky automaticky navýšena o tyto náklady za opakované doručení.

5. Záruka kvality

Společnost Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz odpovídá zákazníkovi za to, že věc nemá vady. V případě, že již na poštovní zásilce bude při převzetí viditelné mechanické poškození, doporučujeme zákazníkům zásilku odmítnout a sepsat s poštovním doručovatelem nebo na pobočce pošty protokol o tomto poškození. V takovém případě se zásilka vrátí společnosti Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz, která sama vyřídí reklamaci poškozené zásilky a zákazníkovi zašle bezodkladně novou zásilku (v případě potřeby bude zhotoveno nové zboží). U jednoznačných nedostatků ve zpracování má zákazník právo na uplatnění reklamace. Není možné uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín fotografií. Za vadu dále není považováno běžné opotřebení, mechanické poškození apod. Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vady nejpozději ve lhůtě 24 měsíců od převzetí. Z provozních důvodů však doporučujeme překontrolovat produkty a reklamovat zjevné vady co nejdříve, nejlépe do jednoho měsíce od data převzetí zásilky. Reklamaci doporučujeme zaslat doporučenou zásilkou na adresu sídla společnosti. Každá reklamace musí bezpodmínečně obsahovat reklamované zboží, daňový doklad a potvrzení internetové objednávky. Zásilky na dobírku nebudou v žádném případě přijaty. O přijetí reklamace, způsobu jejího vyřízení a době trvání bude zákazník informován písemně na e-mailovou adresu uvedenou v registraci. Reklamace jsou vyřizovány bezodkladně, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení zásilky. Zákazník má v závislosti na druhu vady ze zákona nárok na dodání nové věci bez vady, odstranění vady, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy. Vzhledem k povaze zboží jsou však veškeré vady považovány za odstranitelné a nepodstatné a oprávněné reklamace jsou řešeny dodáním nových produktů. Zpráva o vyřízení reklamace je zákazníkovi poslána buďto e-mailem nebo dopisem jako součást zásilky s vyřízenou reklamací. U oprávněné reklamace náleží zákazníkovi náhrada účelně vynaložených nákladů.

6. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník provedením registrace souhlasí se zpracováním a použitím svých osobních údajů (vyplněných při registraci) a to na dobu neurčitou, pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy (tj. předání osobních údajů dopravci, správci databáze) a pro marketingové akce společnosti Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz. Zákazník současně bere na vědomí, že může kdykoliv písemně zamítnout další předávání či používání osobních údajů a požádat o jejich odstranění z databáze, a to dopisem nebo emailem.

7. Autorská práva

Zákazník, který zadává Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz zakázku na zpracování, prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který ke zpracování předává. Každý zákazník ručí sám za sebe a nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv.

8. Podmínky pro digitální servis

a. S výrobou produktu je započato okamžikem zadání objednávky do systému. V případě internetových objednávek je objednávka zadána do systému okamžikem, kdy ji zákazník tlačítkem „Objednat“ odešle ze svého nákupního košíku. Po odeslání není možné proces výroby přerušit, změnit a zákazník není oprávněn objednávku zrušit a od smlouvy odstoupit.

b. Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz nepřebírá žádné záruky za případná poškození nebo ztráty dat a nosičů dat v průběhu poštovního doručování či elektronického přenosu.

c. Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz nenabízí archivaci digitálních dat. Online zaslaná data ke zpracování jsou průběžně dle potřeby Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz, nejpozději však do 25 dnů, ze serveru vymazána.

d. Data je nutné posílat ve velikostech a formátech souborů zveřejněných na www.vyvolatfotky.cz. V případě většího souboru či jiného formátu dat může Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz odmítnout převzetí objednávky na zpracování.

e. Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz odmítá odpovědnost za to, že barvy na fotografiích budou stoprocentně souhlasit s dodanými soubory. Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení samostatně vylepšit barvu a hustotu obrazových souborů u všech fotografií, data optimalizovat pro přenos po internetu.

f. Reklamace, které vycházejí ze špatné kvality (např. malého rozlišení) dodaných obrazových souborů, a reklamace ohledně ořezu zpracovaných digitálních fotografií nebudou uznány. Veškeré závazné a potřebné informace k problematice digitálních fotografií a digitálních dat jsou zveřejněné na www.vyvolatfotky.cz.

g. Zákazník souhlasí s tím, že bude zařazen do informační databáze Kraváček Jakub Vyvolatfotky.cz a bude dostávat na svou e-mailovou adresu aktuální nabídky ve formě obchodních sdělení, jejichž zasílání může kdykoliv odmítnout.

h. U výrobků digitálního tisku se jedná o potisk různých materiálů vašimi fotografiemi. Upozorňujeme na to, že se nejedná o klasické fotografie, a proto nelze i přes vysoce vyvinutou techniku tisku, která umožňuje velmi dobré výsledky, zabránit rozdílům v barvě a struktuře snímku ve srovnání s fotopapírem. Tyto odchylky v barvě a struktuře nejsou považovány za závady a neopravňují k reklamaci.

9. Odstoupení od smlouvy

Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka (smlouvu o zhotovení věci na zakázku). V souladu s § 1837 občanského zákoníku zákazník NEMÁ právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu (zákon stanovuje pro zboží upravené na přání zákazníka jiné podmínky než pro běžný nákup zboží přes internetový obchod, zhotovené produkty naše společnost nemá možnost prodat dalšímu zákazníkovi). S ohledem na to prosíme naše zákazníky, aby zvážili svou objednávku ještě před jejím potvrzením a odesláním, její následné zrušení a odstoupení od smlouvy není možné.

10. Další ujednání

Prosíme naše zákazníky, aby se s veškerými problémy nejdříve obraceli na naši společnost, a to prostřednictvím kontaktů uvedených na stránkách. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si dále dovolujeme informovat naše zákazníky - spotřebitele, že v případě sporu, který se nepodaří vyřešit s námi, jsou oprávněni obrátit se na tzv. subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Lhůta pro podání návrhu na řešení sporu je 1 rok ode dne, kdy zákazník - spotřebitel poprvé kontaktoval naši společnost za účelem řešení sporu.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou sami. Podrobné informace je možné nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zhotovení věci na zakázku, pokud nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k písemné dohodě o změně, případně vyloučení těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou volně přístupné www.vyvolatfotky.cz. Veškeré vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

Olomouc, duben 2017